شرکت خدمات مسافرت هوايي هماگشت اسفراين بشماره ثبت 447 در سال 1385 تأسيس گرديد و در استان خراسان شمالي فعاليت خودرا در حوضه هاي خدمات مسافرت هوايي و گردشگري آغاز نمود.
اين شرکت يه منظور ارائه خدمات بهتر و همچنين رفاه حال مسافران عزيز اقدام به انعقاد قرارداد نمايندگي با هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (هما) نمود.
اين شرکت در ابتداي فعاليت پروازهاي ATR72 را از شهريور98 در مسير تهران به بجنورد برقرار نمود.
 از جمله اهداف شرکت هماگشت پوشش احتياجات حمل و نقل هوايي استان خراسان شمالي همراه با رعايت بيشتر اصول ايمني پروازي و برقراري سرويس هاي حمل و نقل هوايي با ساير استانها مي باشد.
شرکت هما گشت بعنوان بازويي توانمند در اختيارمردم استان خراسان شمالي بوده و مي کوشد تا با جابجايي مسافر به نحو مطلوب انجام وظيفه نمايد تا موجب توسعه فعاليت هاي اقتصادي ، تجاري و سرمايگذاري در استان گردد.